7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan Ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru
Buradasınız: Anasayfa / Blog
10 Temmuz 2021, Cumartesi
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ
HAKKINDA DUYURU
30.06.2021
09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında
yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik
ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat
işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.
17.06.2021 ve 24.06.2021 tarihli duyurularda belirtilen takvime uygun olarak;
1. 7326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan
alacaklar ile 4 üncü maddesinde yer alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler için
yapılandırma başvurularına ait yapılandırma dosyalarının ve ödeme planlarının oluşturulması ile
tahsilat işlemlerine başlanmıştır.
2. 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni
süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler e-Beyanname sisteminden alınmaya
başlanmıştır.
3. 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı için aşağıdaki bildirimler
e-Beyanname sitesinden alınmaya başlanmıştır.
- Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-A, B)
- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
- Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (G.V.K. Geçici Madde 61 Kapsamında)
- Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
- Serbest Meslek Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
- Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
- Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemeleri İçin Gelir
(Stopaj) Veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
- Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller Ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin
Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
- Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
- Yıl İçindeki Tüm Dönemlere Ait Beyannameleri Veren Ve Tüm Dönemlerde Hesaplanan
KDV Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi
- Yıl İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükellefler İçin KDV
Artırım Bildirimi
- Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyen Veya Sadece (1) Ya Da (2) Dönem Beyanname
Verenler İle Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükellefler
İçin KDV Artırım Bildirimi
- İstisnalar Veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemler İle Bazı Dönemlerde Hesaplanan
KDV’si Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi
4. 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerine
ilişkin olarak aşağıdaki beyanname ve bildirimler uygulamaya açılmıştır:
- 7326 sayılı Kanunun 6/1 inci maddesine göre stok beyanında bulunacak vergi sorumluları
için KDV stok bildirimi
- Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri için 1 No.lu KDV beyannamesine 7326
sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.
- Hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler için 4 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı
Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.
- 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların taksitli ödenmesi durumunda
verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7326 Sayılı Kanunun (6/2-A)
Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar İçin)
7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede
Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi”
çalışmaları devam etmekte olup, 06.07.2021 tarihinde uygulamaya açılması planlanmaktadır.
5. Daha önce ilgili Tebliğin yayım tarihi+15 gün sonunda uygulama konulması planlanan, 7326
sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin
“Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde” beyannamesi uygulamaya
açılmıştır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın